Projekat “Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a“– PTSD realizuje naše Udruženje u partnerstvu sa nevladinim organizacijama „IMPULS“ iz Nikšića i „Djeca Crne Gore“ iz Tuzi.

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta civilnog društva u pružanju profesionalnih usluga i promovisanju inovativnih pristupa najugroženijim grupama u društvu, posebno djeci i mladima sa neadekvatnim pristupom obrazovanju i njihovim roditeljima. Postizanjem predloženog cilja, projekat će u velikoj mjeri doprinijeti opštem cilju projekta, koji je postavljen da doprinese uspostavljanju prilagođenog i podsticajnog okruženja za institucionalnu i finansijsku održivost OCD-a i njihovih usluga.

Projekat se odnosi na najugroženije grupe koje su posebno pogođene u situaciji tokom COVID-19 (djeca/mladi sa invaliditetom, opšta populacija djece i druge ugrožene grupe, kao i njihovi roditelji), posebno one koje žive u manje razvijenim područjima.

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.