Poštovani

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“ u partnerstvu sa nevladinim organizacijama „Djeca Crne Gore“ iz Tuzi i „Impuls“ iz Nikšića realizuje projekat "Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon Covid-a - PTSD", koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
U okviru projekta NVU „Staze“ raspisuje poziv za podršku projektima nevladinih organizacija.
Opšti cilj poziva je: podržati jednak pristup obrazovanju i (mentalnom) zdravlju za sve građane Crne Gore, uz smanjenje efekata i posljedica pandemije COVID 19.

 

Specifični cilj poziva:

  • Povećanje kapaciteta i aktivnosti OCD-a u promovisanju i zaštiti prava građana Crne Gore, posebno pružanjem kvalitetnih usluga ugroženim grupama i u odnosu na odgovarajući pristup obrazovanju i (mentalnom) zdravlju
  • Promovisanje inovativnih pristupa najugroženijim grupama, posebno grupama pogođenim posljedicama pandemije - uključujući mlade,djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, naročito van glavnog grada, u manje razvijenim oblastima
  • Promovisanje uloge kompetentnih, transparentnih, učinkovitih i odgovornih aktera među omladinskim i organizacijama koje pružaju socijalne usluge

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi 72.500 € a najveći iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat je 14.500 €.

 

Detaljne informacije nalaze se u

Vodiču

 

Prijavni paket sadrži:

Prijavni formular

Matricu logičkog okvira

Budžet.

 

Rok za dostavljenje prijedloga projekata je 1. jul 2022. do 16 časova.